dariaem

46 tekstów – auto­rem jest da­riaem.

Cicho! Bądź wreszcie cicho! Nie przek­rzy­kuj swo­jego ser­ca, bo ono właśnie pięknie do mnie mówi. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 marca 2010, 17:40

Przed moimi oczy­ma zaw­sze będziesz sobą - małym chłop­cem z niepew­nym uśmie­chem, zim­no niebies­ki­mi oczy­ma i zra­nionym ser­cem. A nie pi­janym ak­torzyną, co sta­ra się na siłę dog­rać ten je­den akt, w którym całuje wy­soką blondynę. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 lutego 2010, 23:55

Coś piękne­go wi­si w po­wiet­rzu, ale w koło mnie tyl­ko cały świat się sy­pie. Im więcej łapię w dłonie, sta­rając się to zat­rzy­mać, tym więcej tracę, bo w końcu mam małe rączki... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 lutego 2010, 22:38

Nau­czyłam się już płakać z zam­knięty­mi ocza­mi. I wciąż naiw­nie jak dziec­ko wma­wiam so­bie, że nikt te­go nie zauważy. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 13 lutego 2010, 21:44

Ja­ki sens mają te wszys­tkie zi­mowe wscho­dy i zacho­dy słońca? Po co się prze­budzać z noc­nych koszmarów, ot­wierać po­wieki, wsta­wać lewą nogą, myć zęby, omi­jać wzro­kiem swo­je od­bi­cie w brud­nym lus­trze? No proszę po­wiedz mi, bo nie wiem, ja­ki sens mają te wszys­tkie po­ran­ki, dnie, wie­czo­ry i no­ce, kiedy ma nie być w nich ciebie? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 10 lutego 2010, 21:37

W końcu ile ra­zy można sta­wać na dachu bu­dyn­ku i przy­goto­wywać się do sko­ku z nadzieją, że mnie złapiesz, sko­ro ty już daw­no poszedłeś w drugą stronę? Myślę, że mo­je życie nap­rawdę nie miałoby sen­su, gdy­bym na­dal opierała je na twoich chu­dych, śmier­dzących wódą barkach. 

myśl • 8 lutego 2010, 18:51

Myślałam, że zro­zumiem. Później do­tarło do mnie, że być może na­dal nie do­rosłam do te­go, aby to pojąć.
I właśnie wte­dy przyszedł on, położył mi rękę na udzie i po­wie­dział: "Nie mar­tw się, ma­leńka. Miłość jest za­gadką, na­wet nie próbuj jej roz­wiązy­wać. Gdy przyj­dzie czas, będziesz znała każde hasło i zrozumiesz." 

myśl
zebrała 33 fiszki • 1 lutego 2010, 17:15

Przeżywam te­raz naj­lep­sze i naj­gor­sze chwi­le swo­jego życia. Naj­lep­sze, bo jes­teś obok, a naj­gor­sze, po­nieważ nie mogę cię na­wet dotknąć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 stycznia 2010, 22:13

- I co? Dużo le­piej odkąd od­szedł, przes­tał cię ka­leczyć i wy­niszczać, prawda?
- Nie. Na­widoczniej jes­tem ma­sochis­tką, po­nieważ tęsknię za tym bólem. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 25 stycznia 2010, 16:20

W ósmym ro­ku naszej zna­jomości doszłam do wnios­ku, że jes­teś moją pry­watną mor­finą. Że nie kręci mi się po To­bie w głowie, nie mam ha­lucy­nac­ji i kon­tro­luję swój umysł. Ale jes­tem wybitnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 stycznia 2010, 22:36

dariaem

Jestem jednym , wielkim paradoksem. Zajmuję się głównie fotografią. Ale interesuje mnie literatura. Lubię dużo myśleć o niczym.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dariaem

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność